เซรงๆ

เซรง agency บางที่อะ ตอนจะเอางานให้ทำนู่นนี่นั่นให้ เราก็รีบทำให้
พอเราโทรไปถาม feedback ก็ไม่ยอมรับเลย
บอกกันตรงๆก็ได้ว่าจะทำหรือไม่ทำ ขายผ่านไม่ผ่านหรือยังรออยู่
จะได้ไม่ต้องโทรตาม เล่นไม่รับไม่โทรกลับแบบนี้
งานหน้า ไม่อยากร่วมงานด้วยเลยพูดจริง เสียเวลานะครับ

“The best way to predict the future is to invent it”
— Alan Kay

1. Focus on the good in people.
2. Smile
3. Let go of grudges.
4. Be a positive mirror for others.
5. Be helpful.
6. Be Kind
7. Be Grateful

"…The best way to learn something is to study it a bit, then try it, take practice tests, make mistakes, then learn some more.

How are mistakes positive? They’re little pieces of feedback necessary to grow and learn.

How is being rejected positive? It means I’m growing beyond the absolutely socially acceptable realm. The best people in history were not socially acceptable: truth-tellers like Socrates, Jesus, Gandhi, Proudhon and Bakunin, Martin Luther King Jr., animal rights philosopher Peter Singer, unschooling pioneer John Holt, women’s rights activists, abolitionists, and many more…”

I like this:
“…If you find inspiration and want to do a goal, don’t start right away. Many of us will get excited and want to start today. That’s a mistake. Set a date in the future — a week or two, or even a month — and make that your Start Date. Mark it on the calendar. Get excited about that date. Make it the most important date in your life. In the meantime, start writing out a plan. And do some of the steps below. Because by delaying your start, you are building anticipation, and increasing your focus and energy for your goal…”

“Be the guy who says ‘no.’ It’s no great achievement to go along with the crowd. Be the unusual guy, the extraordinary guy.”
— The Compound Effect Book

it’s now too late.
nevermind, keep this as lesson learn.
dont regret abt it too much.
past is past, couldnt fix.
do ur best at the present …

Lay off employees

Source : The Hard Thing About Hard Things - Ben Horowitz

It’s also important to be fair to outgoing employees, giving them decent severance packages and good references. This not only helps the morale of those who stay but also makes future recruiting easier, it is also simply the right thing to do.

When it comes to justifying the layoffs, CEOs must be clear that they are necessary because the company failed the employees.

Admitting this failure has two main benefits:

First, an admission of failure helps solidify trust, in this case between the remaining employees and the CEO.

Second, everyone must understand that the company failed and must now find its way forward and move on.

How does this work in practice?

If, for example, you need to lay off people due to the company not reaching its goals, don’t justify this by saying that the company is correcting its underperformance.

Instead explain that unfortunately, because the company failed to hit its targets, some outstanding talent has to be laid off.

Reprogram Your Mindset to Follow Your goals

We’re able to pinpoint interesting things in our environments by using our reticular activating system (RAS). Our RAS focuses on whatever is occupying our thoughts and sifts through the countless bits of information that bombard us everyday until it finds something that fits.

However, many of us think with a negative mindset that calibrates our RAS to filter the wrong type of information, which then leads to failure reinforcement, i.e., emphasizing the negative. For example, many people think that they “just can’t remember names” and, lo and behold, their RAS responds by failing to focus on people’s names.

Luckily, we can recalibrate our RAS by focusing on positive thoughts. By actively seeking out the positive elements of a given situation, the RAS can be reprogrammed to see opportunities where it once saw only problems. For instance, if you think to yourself, “I’m great at remembering names,” your subconscious will focus on them more and help you remember.

Keep Your Client Forever


They key is to develop superior follow-up procedures that will produce more business with your client.

After the sale, your clients will be aware of you, but it’s like they say: out of sight, out of mind. To make sure they don’t lose sight of you, grab their attention by writing them letters, calling, sharing amusing stories, or hosting an event or party so that you’re always at the back of your clients’ minds.

Once you’ve closed the sale, send your first follow-up letter quickly and make sure it’s personal. Try following this formula:

Start with something personal: if they told you a funny story about their dog, be sure to mention it in your note.
Next, compliment them while staying focused on the benefits you provide. For example, you might write something like: “You really seem to understand the challenges your company faces in this competitive industry. It is clear that our research software will help keep you ahead of the competition by reducing research costs and increasing productivity.”
Finally, close your letter with another personal note. You could write something like: “Once again, it was great doing business with you. I have some more ideas about other challenges you are facing, which I am sure will be of interest to you.”

- The Ultimate Sales Machine Book